Social links
Counter
Today 158
Yesterday 201
This week 1103
Last week 1306
This month 800
Last month 5123
All days 362239

Online Now : 2
Guest IP : 23.20.112.112
Now : 04-07-2015 11:19
Azəricə (Azərbaycan dili)Russian (CIS)English (United Kingdom)

PostHeaderIcon TƏHSİl və ELM haqqında

There are no translations available.

TƏHSİl və ELM haqqında

“Təhsilimiz dünən, bu gün və sabah”  kitabımda elm və təhsil hadisələri haqqında kifayət qədər məlumat verilmişdir.  Ancaq çox hörmət elədiyim Mirəziz Seydzadə  ilə söhbətdən sonra Bu mövzunu “KƏLAMlar” oxucuları üçün  bir az geniş məlumat  vermək qənaətindəyəm. Beləliklə bir daha

Kütləvi BİLİK və ELMi bilik   haqqında

Təhsil və Elm haqqında

Təhil ilə elm arasında fərq müəllimi lə alim arasında fərq qədərdir.

Təhsil -  bilik, vərdiş və məlumatların gənc nəslə ötürülməsi və öyrədilməsi prosesidir. Bu prosesin idarəedən tərəfi müəllimdir. Orta məktəblərdə insanın gələcək fəaliyyəti üçün lazım olan baza təhsili öyrədilir. Baza təhsilinin məzmunu cəmiyyətin inkişafına  uyğun olmalıdır. Ondan geri qalmamalıdır. Elmi tədqiqat üçün lazım olan baza təhsilini ali məktəbdə verirlər. Elm - yeni biliklərin əldə edilməsidir. Elm - haqqın, gerçəkliyin axtarılması yolunda alim fəaliyyətidir. Elmi nəticələr insanlar və nəsillər tərəfindən mənimsəniləndə biliyə çevrilir. Bilik - zaman və məkandan asılı olmayaraq bəşəriyyətin tarix boyu topladığı  haqq və gerçəkliklərin toplumudur. Bilik - tarixi təcrübə ilə təsdiqlənən elmi nəticələr toplumudur. Elmi nəticələr zaman keçdiycə kütləviləşəndə biliyə çevrilir. Elmdə yenilik əldə etmək çətin deyildir. Təhsildə yenilik etmək çox çətindir.

Təhsil - milli və bəşəri hadisədir. Elm - bəşəri və milli hadisədir. Təhsildə təhsilalan hadisənin obyektidir. Elmdə alim tədqiqatın  subyektidir. Təhsil qocalmayan sahədir.  Elm tez qocalan sahədir. Bir elm sahəsi yaranır, digər sahə qocalıb sıradan çıxır. Təhsil müqəddəs sahədir. Fundamental sosial institutdur. Elm qeyri fundamental sosial institutdur.

Bekon: Elmlər kitabın yox, kitablar elmin nəticəsi olmalıdır.

Bekon: Elm – gücdür.

Kant: Sivilizasiya azadlığa doğru dərk olunmuş hərəkətdir.

Kant: Təbiət qanunlarının öyrənilməsi –elm adlanır.

Hikməti olmayan qəlb xarab ev kimidir. Öyrənin, öyrədin və başa düşün. Dünyadan nadan və cahil getməyin. Allah Təala qiyamət günü nadanın üzrünü qəbul etməyəcəkdir.

İlahi! Məni biliklə gücləndir, dözümlə bəzə,   pəhrizkarlıqla əzizlə və sağlamlıql gözəlləşdir.

Елм - щаггын, эерчяклийин ахтарылмасы истигамятиндя алимин мягсядйюнлц фяалиййяти.

Мцтяфяккир сюзц вя фикри иля халгыны габаьа апаран зийалы.

Елм - дцзэцн гябул едилян гярарларын идеолоэийасыдыр.

Аьыл - Аллащын insana  вердийи ян  dəyərli  немятдир.

Зяка - биликдян чевик истифадя етмяк габилиййятиdir.  Зяка potensialdir. Bilik щярякятдя аьылдыр.

Зяка инсанын  ямяйи иля топладыьы билийин йазылдыьы лювщядир(?).

Алим - юйрянмяк цчцн мящсул истещсал едян зийалыдыр.

Елм - эержяклийин, щаггын ялдя едилмясиндя инсан жящдидир.

Елм - дцзэцн гябул едилян гярарларын идеолоэийасыдыр. Елм планетар щадисядир. Дювлят Елмя дястяк вермяли, cямиййят ися йашатмалыдыр.

Elm-щаггын, эерчяклийин, щягигятин ахтарылмасы истигамятиндя  алимин мягсядйюнлц фяалиййятидир.

Елмиn tətbiqi  заманы  мяняви дяйяр мадди дяйяря чеврилир.

“Elm” sözünün  mənası nədir? Elmi yolla hansı növ  bilik əldə etmək olar?  Elmi tədqiqatın hansı fərqli cəhətləri vardır?  Təbiət və ictimai elmlərin tədqiqat prosesləri arasında fərq varmı?  “Qanun”, “nəzəriyyə” , “hipoteza”  anlayışlarının mənası nədir?  Bütün bu sualları fəlsəfi fənn olan elmin fəlsəfəsi öyrənir.

Наука – удовлетворение любопытства  ученных за счет государства. (Арцимович Л.А.)

Təhsil -  bilik, vərdiş və məlumatların gənc nəslə ötürülməsi və öyrədilməsi prosesidir. Elm - yeni biliklərin əldə edilməsidir. Elm - haqqın, gerçəkliyin axtarılması yolunda alim fəaliyyətidir. Elmi nəticələr insanlar və nəsillər tərəfindən mənimsəniləndə biliyə çevrilir. Bilik - zaman və məkandan asılı olmayaraq bəşəriyyətin tarix boyu topladığı  haqq və gerçəkliklərin toplumudur. Bilik - tarixi təcrübə ilə təsdiqlənən elmi nəticələr toplumudur. Elmi nəticələr kütləviləşəndə biliyə çevrilir. Elmdə yenilik əldə etmək çətin deyildir. Təhsildə yenilik etmək çox çətindir.

“Kəlam” jurnalı

 

Last Updated (Tuesday, 16 March 2010 14:41)

 

Ulu öndərimiz zaliyeva ilham eliyev mehriban eliyeva

 

 

 

Latest Books

 

Gallery

[sigplus] Critical error: mod_sigplus (sigplus module) requires plg_sigplus (sigplus plug-in) to be installed. The latest version of plg_sigplus is available from JoomlaCode.